Ordlista (Swedish)

Ordlista (med förenklad beskrivning så lekmän enklare förstår) (uppdateras efter hand):

RF = Relativ luftfuktighet i % (ej synlig fukt i gasform, vid dimma har denna osynliga fukt kondenserat i luften). Kallas ibland också för RH = Relative Humidity eller RÅ = Relativ Ånghalt.

FK = FuktKvot i %. T.ex. i trävirke. Mängden vatten i materialet i förhållande till mängden torrt material.

FMG = FiberMättnadsGrad i %. Detta motsvarar ungefär 30 % FK i de flesta träslag. (FMG kan vara ungefär ±3 % FK beroende på träslag, men 30 % FK är det allmänt accepterade genomsnittet.)

Bjälklag = ”golvet/taket” (konstruktionen) mellan två utrymmen (t.ex. mellan två våningsplan).

Blindbotten = ”taket” i krypgrunden, har till uppgift att hålla värmeisoleringen uppe.

Ånghalt = t.ex. gram vatten per kubikmeter luft (ångtryck är ett annat sätt att benämna det på).

Diffusion = ångtrycksskillnad (skillnad i ånghalt).

Diffusionsöppet (ångöppet) = lätt för att släppa igenom vattenmolekyler (p.g.a. olika ångtryck). Diffusionstät är tvärtom.

Konvektion = luftströmning (lufttransport) (fukt kan transporteras med hjälp av dessa luftströmmar).

Mikrobiell = t.ex. mögel, rötsvamp och andra mikroorganismer t.ex. bakterier.

Cellplast = värmeisolering t.ex. av fabrikatet ”Frigolit”. Kallas också EPS och XPS* (se nedan).

XPS = typ av cellplast fast med annan tillverkningsteknik, blir cellplast ”utan kulor”.

K-Leca = Lättklinkerkulor som behandlats för att inte suga vatten lika lätt som vanliga Lecakulor. (Leca är ett varumärke av lättklinker).

Hygroskopisk = materials förmåga att binda upp vattenmolekyler ur luften.

Mineralull = Stenull och glasull t.ex. ”Rockwool” och ”Gullfiber” (Paroc och Isover). Ohygroskopiskt.

Cellulosafiber = Värmeisolering av returpapper med stor del borsalter. Hygroskopiskt.

Markskivor = Hårdare mer sammanpressade skivor av mineralull.

Motfylld = Avser t.ex. källarvägg som på utsidan har mark och jord mot sig.

Dränering = Flytande vatten leds bort (rinner igenom) med hjälp av tyngdlagen.

Kapillärbrytande = Låg kapillär stighöjd (svårt att suga vatten).

EPS-betong = Fabrikat av betong med stor inblandning av små cellplastkulor.

Hålkäl = Detalj (hörn) mellan platta och vägg i grundkonstruktion.

Undertryck (luft) = T.ex. två olika rum (eller utrymmen) där det ena har ett lägre lufttryck än det andra och därmed luft strömmar från högre trycket till det lägre (rummet med lägre lufttryck suger luft från rummet med högre lufttryck). Fläktens placering avgör.

Självdrag = ventilationen förväntas själv dra ut inneluft ut ur huset (via rör) och friskluften förväntas komma in via springor, luftventiler etc. Fungerar inte så bra.

FT = Från och Tilluft (avser mekaniskt aggregat d.v.s. med fläktar).

FTX = som ovan fast med värmeåtervinning. Värmen från frånluften uppvärmer tilluften.

Frånluftsvärmepump = tar tillvara värmen ur frånluften och skapar varmvatten.

Sorbtionsavfuktare = Typ av avfuktare uppfunnet av Carl Munters i Sverige. Fungerar extra bra vid lägre temperaturer, lämplig i t.ex. krypgrunder. Fukten går oftast ut via luftflöde som leds ut t.ex. utomhus.

 

This article was updated on 13 February 2024